Privacyreglement
De eenmanszaak HartStart (verder genoemd HartStart) stelt hoge eisen aan de privacy van haar cliënten. Van elke cliënt wordt een elektronisch dossier aangelegd. In dit cliëntendossier worden persoonsgegevens vastgelegd die nodig zijn om de afgesproken zorg en ondersteuning optimaal en op verantwoorde wijze uit te voeren.
Deze gegevens worden beschermd volgens de nieuwe wet op de bescherming van persoonsgegevens, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Wanneer de zorg is beëindigd, wordt het dossier afgesloten. Na beëindiging van de zorg zal HartStart je persoonsgegevens bewaren conform de wettelijke voorschriften (15 jaar).

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HartStart.
Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hartstart.info
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zal uw begeleider dit mondeling bij u verifiëren en rapporteren.
Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
HartStart wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gegevens
De persoonsgegevens die digitaal worden vastgelegd door HartStart, zijn:

1. NAW gegevens, BSN nummer en geboortedatum.
2. De voor een goede (financiële) administratie noodzakelijke gegevens.
3. Ondersteuningsplannen.
4. Metingen ZRM (zelfredzaamheidsmatrix en meetschaal).
5. Voortgangrapportages, evaluatieverslagen.

Uitwisseling gegevens
Persoonsgegevens mogen slechts worden uitgewisseld indien aan één van onderstaande voorwaarden is voldaan:
• De betrokkene of eventuele wettelijke vertegenwoordiger heeft voor de uitwisseling van zijn gegevens schriftelijk toestemming gegeven.
• Het is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen.
• Het is noodzakelijk ter voorkoming of bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van betrokkene.

Veiligheid
Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. HartStart neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hartstart.info.transurl.nl of via het telefoonnummer, 06-40789832.

Referentie

NBEC Procedure 05: Verantwoord omgaan met persoonsgegevens versie 7 d.d. 25-05-2018
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/algemene-verordening- gegevensbescherming-avg d.d. 25-05-2018